Οι Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές της BOUSSIAS

Εισαγωγή

Οι Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές της BOUSSIAS απαρτίζουν και διέπουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας συναλλάσσεται.  

Η BOUSSIAS είναι η κορυφαία Β2Β εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας και τη μεγαλύτερη αποδοχή στην ελληνική αγορά. Μέσω των media brands, συνεδρίων και επιχειρηματικών βραβείων της εταιρείας, στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων στις πιο δυναμικές αγορές αποκτούν την πληροφορία, την έμπνευση και τη δικτύωση που χρειάζονται για να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Με προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία, η προσπάθειά μας εστιάζει στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού τοπίου σε όποιες αγορές δραστηριοποιούμαστε. Η επιτυχία μας οφείλεται στα συστατικά που αποτελούν μέρος του DNA μας: ο ενθουσιασμός και η τόλμη, η ποιότητα και η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη, χαρακτηρίζουν τόσο την εσωτερική λειτουργία μας όσο και τη συνεργασία μας με τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε πρότυπα υψηλών επιδόσεων, διατηρώντας μακροπρόθεσμα μια ισχυρή και αναπτυσσόμενη ανταγωνιστική θέση μέσα στο περιβάλλον όπου επιλέγουμε να δραστηριοποιούμαστε. Επιδιώκουμε στενή συνεργασία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, προωθώντας εξίσου την αποτελεσματική όσο και την αειφόρο επιχειρηματικότητα.

Οι Αξίες μας

Όλοι οι εργαζόμενοι της BOUSSIAS πιστεύουμε σε ένα σύνολο βασικών αξιών, που διέπονται από την εντιμότητα, την ακεραιότητα και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Πιστεύουμε σταθερά στη θεμελιώδη σημασία της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ομαδικής εργασίας, του επαγγελματισμού και της περηφάνειας για το έργο μας.

Αειφόρος Ανάπτυξη

Δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της εξισορρόπησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων και συμφερόντων, καθώς και της ενσωμάτωσης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων στη διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.

Υπευθυνότητα

Στην BOUSSIAS αναγνωρίζουμε πέντε τομείς υπευθυνότητας. Είναι καθήκον της διοίκησης να προβαίνει σε συνεχείς επανεκτιμήσεις των προτεραιοτήτων και να επαναπροσδιορίζει την υπευθυνότητά της:

  1. Προς τους Πελάτες

Η απόκτηση και διατήρηση των πελατών, με την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία από πλευράς τιμής και ποιότητας, και που υποστηρίζονται από την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή.

  1. Προς τους Εργαζόμενους

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, η δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος μη αποκλεισμού, μέσα στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στον σχεδιασμό και τον καθορισμό της φύσης της εργασίας τους μέσω θεσμοθετημένων δράσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η εμπορική επιτυχία εξαρτάται από την πλήρη δέσμευση όλων των εργαζομένων.

  1. Προς τους Συνεργάτες μας

Η επιδίωξη αμοιβαίως επωφελών συνεργασιών με προμηθευτές, οι οποίοι συμφωνούν με τις Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές της BOUSSIAS και ενεργούν με αντίστοιχες Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές. H ταύτιση αυτή αποτελεί ένα βασικό κριτήριο κάθε φορά που λαμβάνεται η απόφαση να ξεκινήσουμε ή να διατηρήσουμε συνεργασία με τρίτους.

  1. Προς το Κοινωνικό Σύνολο

Εργαζόμαστε ως υπεύθυνα και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, τηρώντας τους νόμους του Κράτους. Υποστηρίζουμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και δίνουμε τη δέουσα προσοχή σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

  1. Προς τους Μετόχους

Η προστασία της επένδυσης των μετόχων και η παροχή μακροπρόθεσμης απόδοσης, ανταγωνιστικής με αυτή που προσφέρουν αντίστοιχες εταιρείες με ηγετική θέση στον κλάδο. 

Οι Αρχές μας

1η Αρχή – Οικονομικές Αρχές

Για την υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων και για την συνέχιση της ανάπτυξής μας, είναι απολύτως απαραίτητη η μακροχρόνια κερδοφορία. Αποτελεί δε το μέτρο τόσο για την αποτελεσματικότητα όσο και για την αξία που δίνουν οι πελάτες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η BOUSSIA παρέχει τους απαραίτητους εταιρικούς πόρους για τη συνέχιση των επενδύσεων που χρειάζονται για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση υπηρεσιών B2B, που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της. Χωρίς κέρδος και χωρίς μια ισχυρή οικονομική βάση, θα ήταν αδύνατο να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Στα κριτήρια που διέπουν τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή την αποχώρηση από αυτές, περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη (οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές), καθώς και αποτίμηση των κινδύνων της επένδυσης.

2η Αρχή – Ανταγωνισμός

Υποστηρίζουμε την αρχή της ελεύθερης οικονομίας. Επιζητούμε τον θεμιτό ανταγωνισμό, μέσα στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα εμποδίσουμε άλλους να μας ανταγωνισθούν ελεύθερα.

3η Αρχή – Επιχειρησιακή Ηθική

Η BOUSSIAS ενθαρρύνει την εντιμότητα, την ακεραιότητα και την αμεροληψία σε κάθε συναλλαγή της και απαιτεί το ίδιο από όλους τους συνεργάτες της. Κάθε άμεση ή έμμεση προσφορά, πληρωμή, απαίτηση και αποδοχή δωροδοκίας σε οποιαδήποτε μορφή είναι μη αποδεκτή. Η καταβολή χρημάτων για τη διευκόλυνση ή επίσπευση υποθέσεως θεωρείται δωροδοκία και είναι μη αποδεκτή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ιδιωτικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους και της συμμετοχής τους στην BOUSSIAS και να δηλώνουν τυχόν δυνητική σύγκρουση συμφερόντων. Κάθε εμπορική συναλλαγή για λογαριασμό της BOUSSIAS πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια στα βιβλία της εταιρείας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες, υποκείμενη σε έλεγχο και με απόλυτη διαφάνεια.

4η Αρχή – Πολιτικές Δραστηριότητες

α. της Εταιρείας

Η BOUSSIAS ενεργεί κατά έναν κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τους νόμους των χωρών όπου δραστηριοποιείται, επιδιώκοντας τους θεμιτούς εμπορικούς στόχους της. Δεν συνεισφέρει σε πολιτικά κόμματα, οργανώσεις ή στους εκπροσώπους τους, ούτε παίρνει ενεργό μέρος στην πολιτική σκηνή. Όμως, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις με την Πολιτεία, η BOUSSIAS διατηρεί το δικαίωμα και το καθήκον να γνωστοποιήσει τις θέσεις της σχετικά με κάθε θέμα που επηρεάζει την ίδια, τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους μετόχους της και τις κοινότητες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται, κατά τρόπο που είναι σύμφωνος με τις αξίες και τις Επιχειρησιακές της Αρχές.

β. των Εργαζομένων

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του προσωπικού επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πολιτικές δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποψηφιότητα για εκλογή σε δημόσια αξιώματα, θα τους δοθεί κάθε διευκόλυνση.

5η Αρχή – Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Η BOUSSIAS ακολουθεί συστηματική προσέγγιση σε θέματα υγείας, ασφάλειας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μια συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της. Προς τον σκοπό αυτό, αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα ως επιχειρησιακές δραστηριότητες θεμελιώδους σημασίας, θέτοντας πρότυπα και στόχους βελτίωσης, και μετρώντας, εκτιμώντας και ανακοινώνοντας τις επιδόσεις της. Συνεχής επιδίωξή μας είναι η ανεύρεση τρόπων για τη μείωση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον.

6η Αρχή – Κοινωνικό Σύνολο

Η BOUSSIAS έχει στόχο να είναι «καλός γείτονας» μέσω συνεχούς βελτίωσης των τρόπων με τους οποίους συμβάλλει, αμέσως ή εμμέσως, στη γενική ευημερία της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Διαχειριζόμαστε τις κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μας με προσοχή και συνεργαζόμαστε με άλλους για την ενίσχυση των ευεργετημάτων υπέρ της τοπικής κοινότητας, ώστε να μετριάζονται οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας. Επιπλέον, εκδηλώνουμε ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα που μπορεί να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την επιχείρησή μας.

7η Αρχή – Επικοινωνία & Συνεργασία

Η BOUSSIAS αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο τακτικός διάλογος και η συνεργασία είναι ουσιώδους σημασίας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε πληροφόρηση αναφορικά με τις επιδόσεις μας και όλα τα σχετικά στοιχεία σε όλους όσοι έχουν έννομο συμφέρον, με μόνη εξαίρεση όταν υπάρχουν θέματα εμπορικού απορρήτου. Στις σχέσεις μας με τους εργαζομένους τους εταίρους μας και τις κοινότητες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιδιώκουμε να ακούμε τη γνώμη τους και να απαντάμε έντιμα και υπεύθυνα.

8η Αρχή – Συμμόρφωση

Είμαστε συμμορφωμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη δραστηριότητά μας.

Ζούμε Σύμφωνα με τις Αρχές μας

Οι κοινές μας και βασικές αξίες -εντιμότητα, ακεραιότητα και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, διαπνέουν κάθε μας δραστηριότητα και αποτελούν τα θεμέλια των Επιχειρησιακών μας Αρχών. Οι Επιχειρησιακές Αρχές ισχύουν σε όλες τις συναλλαγές μας, μικρές και μεγάλες και καθορίζουν τη συμπεριφορά που απαιτείται πάντοτε από όλους τους εργαζομένους σε όλη την εταιρεία. Κρινόμαστε ανάλογα με το πώς ενεργούμε. Διατηρούμε την καλή μας φήμη εφόσον ενεργούμε σύμφωνα με το νόμο και τις Επιχειρησιακές Αρχές μας. Ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να υιοθετούν τις ίδιες ή αντίστοιχες αρχές. Ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες με υπευθυνότητα και ομαδική εργασία, συνεισφέροντας στη γενική επιτυχία της εταιρείας. Αποτελεί ευθύνη της διοίκησης να δίνει το παράδειγμα, να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις αρχές αυτές και ότι συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα αλλά και με το γράμμα αυτού του κειμένου. Η εφαρμογή των αρχών αυτών στηρίζεται πάνω σε ένα σύνολο διαδικασιών διασφάλισης με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τις αρχές και επιπλέον ότι ενεργούν σύμφωνα με αυτές. Ως μέρος του συστήματος διασφάλισης, είναι καθήκον της διοίκησης να προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να αναφέρουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. Με τη σειρά τους, αποτελεί καθήκον τους να αναφέρουν υποψίες για τυχόν παραβάσεις των Επιχειρησιακών Αρχών.

Για χρόνια τώρα, οι Επιχειρησιακές Αρχές μας ήταν θεμελιώδους σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλλασσόμαστε. Το γεγονός ότι ζούμε βασιζόμενοι σε αυτές, είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της επιτυχίας μας.

Μιχάλης Κ. Μπούσιας, CEO

“Παραμένουμε στην κορυφή λόγω των αξιών μας, των ανθρώπων μας και μιας ισχυρής κουλτούρας για την ποιότητα και την καινοτομία, χωρίς την οποία δεν θα ήμασταν τίποτα.”